Zpracování a ochrana osobních údajů

Správce osobních údajů, Nadační fond Vrba, Nedvědice 247, 592 62 Brno – venkov, IČ: 05057281 (info@nadacnifondvrba.cz, +420 723 082 034 ) zpracovává ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • adresa bydliště či kontaktní adresa
 • e-mailovou adresu
 • telefon
 • profilovou fotografii
 1. Osobní údaje o klientech jsou zpracovávány a evidovány pro účely poskytování poradenství, podpory, pomoci a provázení klientů, a to po dobu potřebnou pro poskytnutí této činnosti a zpracování údajů pro statistiky činnosti, maximálně však po dobu 10 let.
 2. Se souhlasem klienta je použita jeho e -mailová adresa pro informování klienta o akcích, aktualitách apod. týkajících se činnosti organizace zaměřené na pečující či pozůstalé.
 3. Po uplynutí doby evidence budou údaje ze systému evidence odstraněny, písemná forma evidence bude zničena (skartace, spálení).
 4. Osobní údaje jsou zpracovávány a evidovány se souhlasem klientů (písemný souhlas, projevený souhlas u emailové korespondence).
 5. Nakládat s osobními údaji klientů jsou oprávněni pouze konzultanti pro pozůstalé (pozůstalí).
 6. Klient má právo na informace, jak je s jeho osobními údaji nakládáno – tato informace je uvedena na webových stránkách organizace a klientovi je tedy kdykoli k dispozici.

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávám,
 • požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Poskytování osobních údajů

 1. Osobní údaje nejsou poskytovány třetím stranám s vyjímkou těchto zpracovatelů: Roman Káčerek, se sídlem Voříškova 1/397, 623 00 Brno, IČ 76109542 (technická podpora webových stránek).
 2. Pokud je nutné poskytnout údaje o klientech a řešených případech třetí straně, jsou poskytnuté informace vždy anonymizovány, poskytnutí neanonymizovaných údajů je možné pouze na projevenou žádost klienta (např. při předání klienta jiné organizaci či spoluúčasti jiné organizace na řešení klientovy životní situace/zakázky).
 3. Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

Uchovávání a zálohování osobních údajů

 1. Je kladen maximální důraz na náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním, před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením a to vše podle směrnice GDPR.
 2. Citlivé osobní údaje se neuchovávají.
 3. Každý konzultant je povinen dodržovat mlčenlivost o veškerých získaných údajích a informacích o klientech a jejich životní situaci.
 4. Pokud životní situace klienta vyžaduje řešení prostřednictvím konzultanta s úřady, je svěření citlivých osobních údajů ( rodné číslo, čísla smluv apod.) na základě písemného souhlasu a tyto údaje jsou pouze ve stavu zápůjčky a pouze na dobu nezbytně nutnou pro vyřešení dané situace.

Ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů

 1. Jakmile zpracovatel osobních údajů – konzultant zjistí porušení bezpečnosti osobních údajů, ohlásí je bez zbytečného odkladu předsedkyni spolku (obsah ohlášení se řídí článkem 33 nařízení EP a Rady EU 2016/679 )
 2. Pokud je pravděpodobné, že porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzické osoby, oznámí předsedkyně spolku toto porušení bez zbytečných odkladů subjektu údajů (řídí se článkem 34 nařízení EP a Rady EU 2016/679)

Platnost směrnice od 25. 5.2018