1. Definice základních pojmů

  1.1. Darujkouseksebe.cz  je platformou, která umožňuje fyzickým osobám, které jsou ochotné vykonávat dobrovolnou práci či nabízet své služby, registrovat své nabídky a zároveň umožňuje fyzickým osobám, které hledají dobrovolníky registrovat své žádosti o pomoc. Platforma umožňuje párování těchto žádostí a nabídek, jakož i jejich evidenci a správu.

  1.2. Provozovatelem portálu je česká právnická osoba, nezisková organizace poskytující pomoc a péči ovdovělým rodinám s dětmi Zpátky do života, spolek se sídlem Nedvědice 247, 592 62 Nedvědice, registrovaný Krajským soudem v Brně pod spisovou zn. 21242 L. Zpátky do života, spolek je nezisková organizace poskytující komplexní služby zaměřené na pomoc vdovám, vdovcům, sirotkům či zákonným zástupcům, kteří mají ve své péči sirotky, vývoj vědecko-technické služby a informační služby prostřednictvím provozování internetového portálu zaměřeného na podporu a propagaci dobročinnosti a dárcovství v zájmu internetové komunity.

  1.3. Dobrovolníkem je fyzická nebo právnická osoba, která na základě svého svobodného rozhodnutí bez nároku na odměnu vykonává pro jinou osobu s jejím souhlasem v její prospěch nebo ve veřejný prospěch dobrovolnou činnost založenou na své schopnosti, dovednosti nebo znalosti.

  1.4. Vysílající organizací je právnická osoba, která je a) spolkem, b) církví nebo náboženskou společností nebo právnickou osobou odvozující svou právní subjektivitu od církve nebo náboženské společnosti, c) školou nebo školským zařízením d) jinou veřejně prospěšnou právnickou osobou e) jinou neziskovou organizací poskytující veřejně prospěšné služby neziskovou organizací poskytující veřejně prospěšné služby Vysílatel zprostředkuje dobrovolnou činnost v ČR nebo v zahraničí a na platformě Darujkouseksebe.cz.

  1.5. Příjemcem dobrovolné činnosti je fyzická osoba, která je a) vdovou nebo vdovcem pečujícím o nezletilé děti – sirotky, b) sirotkem, c) osobou pečující o sirotka.  Příjemce dobrovolné činnosti přijímá dobrovolnou činnost na území České republiky na platformě Darujkouseksebe.cz.

  1.6. Nabídka dobrovolné činnosti je nabídkou, kterou na platformě Darujkouseksebe.cz zveřejnila fyzická nebo právnická osoba registrovaná na portálu s profilem dobrovolníka a to s cílem provádět dobrovolnou činnost za podmínek stanovených v této nabídce.

  1.7. Žádost o pomoc se chápe jako výzva zveřejněná na platformě Darujkouseksebe.cz příjemcem dobrovolné činnosti nebo vysílající organizací s cílem oslovit veřejnost a získat určený počet dobrovolníků, kteří jsou ochotni provést dobrovolnou činnost za podmínek uvěření v této žádosti.

  1.8. Portál je internetový dárcovský portál Darujkouseksebe.cz. 

 2. Dobrovolník (Donátor)

  2.1. Uživatel registrovaný na Darujkouseksebe.cz si může vytvořit profil fyzické nebo právnické osoby – dobrovolníka (donátora).  

  2.2. Na jednu registraci (e-mailovou adresu) je možné vytvořit pouze jeden účet.

  2.3. Minimální věk dobrovolníka je 15 let. Dobrovolník, který má méně než 18 let, musí příjemci dobrovolné činnosti (resp. Vysílající organizaci) na požádání dodat Souhlas zákonného zástupce s prováděním dobrovolné činnosti.

  2.4. Každý uživatel s profilem dobrovolníka má tento profil zveřejněn na vlastní podstránce, jejíž součástí je: a) jméno a příjmení dobrovolníka; b) kontaktní údaje; c) odkaz na jeho profil firemní či soukromé nabízené činnosti.

  2.5. Každý uživatel s profilem dobrovolníka může bezplatně zveřejnit nabídku dobrovolnictví, ve které uvede a) název nabídky; b) stručný i podrobnější popis nabídky; c) místo, kde může svou dobrovolnou činnost vykonávat; d) témata, ve kterých se chce jako dobrovolník realizovat (možno zvolit několik témat); e) omezení, které má při výkonu dobrovolné činnosti; f) relevantní přílohy, fotografie.

  2.6. Dobrovolník musí zveřejňovat o sobě pravdivé informace.

  2.7. Platnost nabídky zveřejněné na Darujkouseksebe.cz určuje dobrovolník.

  2.8. Platforma Darujkouseksebe.cz umožňuje dobrovolníkovi sledovat a evidovat svou dobrovolnou činnost a na základě této evidence si požádat o vystavení potvrzení pro účely doložení dobrovolnictví orgánům finanční správy.

 3. Příjemce dobrovolné činnosti

  3.1. Osoby registrované na Darujkouseksebe.cz si mohou vytvořit profil příjemce dobrovolné činnosti s cílem kontaktovat dobrovolníka nebo skupinu dobrovolníků a využití nabídky dobrovolníka.

  3.2. Osoby registrovány jako příjemci dobrovolnické činnosti se stávají členem spolu Zpátky do života, spolku, jehož členství je zpoplatněno ročním členským poplatkem ve výši 400 Kč.

  3.3. Osoby registrovány jako příjemce dobrovolné činnosti jsou povinny o sobě zveřejňovat pravdivé informace.

  3.4. Osoby registrovány jako příjemce dobrovolné činnosti nebo vysílající organizace, které budou akceptovat jednoho či skupinu dobrovolníků mladších 18 let (dolní hranice je 15 let), jsou oprávněni žádat Souhlas zákonného zástupce dobrovolníka s prováděním dobrovolné činnosti.

  3.5. Osoby registrovány jako příjemce dobrovolné činnosti nebo vysílající organizace musí splňovat podmínky ve smyslu zákona č. 198/2002.Sb., o dobrovolnické službě, ve znění pozdějších předpisů.

 4. Práva a povinnosti Provozovatele

  4.1. Provozovatel je oprávněn: a) vyzvat příjemce při registraci k předložení dokladů, potvrzujících rodinný stav ovdovělého či úmrtní list otce dětí svěřené do péče příjemci dobrovolné b) nezveřejnit informace, upravit nebo zrušit zveřejněné informace na Portálu, které považuje za nepravdivé, nepřesné, neúplné, urážlivé, porušující právní předpisy, nesplňující požadavky stanovené těmito Pravidly nebo Pravidly poskytování služeb internetového dárcovského portálu Darujkouseksebe.cz nebo z jiných důvodů ohrožující Portál. 

 5. Žádost a nabídka dobrovolné činnosti

  5.1. Na portálu je možné registrovat pouze žádosti a nabídky, jejichž obsah není v rozporu se zákony a právními předpisy České republiky, v rozporu s těmito Pravidly nebo Pravidly poskytování služeb internetového dárcovského portálu Darujkouseksebe.cz  nebo v rozporu s dobrými mravy. Dále není možné registrovat žádosti a nabídky, které obsahují informace se sexuálním nebo nenávistným obsahem, nebo vyzývající k porušování zákonů.

  5.2. Na portálu také není možné registrovat žádosti a nabídky práce, které mají jiný než neziskový charakter nebo mají charakter reklamy.

  5.3. Žádosti o dobrovolnou práci nesmí být specifikovány obecně, musí obsahovat co nejdetailnější popis práce, místo a čas výkonu práce.

  5.4. Uživatelé projevují zájem o konkrétní nabídku nebo žádost o pomoc přímo na portálu s využitím jeho funkcionality, což je podmínkou pro další využití funkcionality umožňující evidenci dobrovolnictví projektu Darujkouseksebe.cz.

  5.5. Platforma Darujkouseksebe.cz umožňuje uživatelům evidenci dobrovolné činnosti a následné generování potvrzení o dobrovolné činnosti obsahující informace o trvání, rozsahu a obsahu dobrovolné činnosti jako i písemné hodnocení dobrovolníka vysílající organizací nebo příjemcem dobrovolné činnosti.

  5.6. Při evidenci dobrovolné činnosti jsou uživatelé povinni uvádět pravdivé údaje o vykonané dobrovolnické práci.

 6. Ověření

  6.1. Ověření je potvrzení pravdivosti zveřejněných informací v nabídkách i žádostech o dobrovolnou práci, které zveřejňují Ověřovatelé.

  6.2. Ověřovatel je fyzická nebo právnická osoba, registrovaná na Portálu, která souhlasí s Pravidly, je validovaná Provozovatelem a uzavře dohodu o poskytnutí služeb ověřování.

  6.3. Princip funkcionality Ověření upravují Pravidla poskytování služeb internetového dárcovského portálu Darujkouseksebe.cz.

  6.4. Ověření získává dobrovolník a jeho nabídka dobrovolné činnosti nebo ověřením od ověřovatele registrovaného na Portálu nebo provedením minimálně jedné dobrovolné činnosti pro ověřeného příjemce dobrovolné činnosti nebo vysílající organizaci, který potvrdí jeho identitu a pravdivost zveřejněných informací v jeho nabídce.

 7.  Závěrečná ustanovení

  7.1. Platforma Darujkouseksebe.cz slouží ke kontaktování dobrovolníků a příjemců dobrovolné činnosti nebo vysílajících organizací. Provozovatel portálu nenese odpovědnost za obsah a pravdivost zveřejněných žádostí / nabídek, ani za jakékoliv vztahy, které vzniknou na základě informací zveřejněných na portálu.

  7.2. Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku technických poruch systému, sítě internet a přístupu do ní, ani za škody vzniklé v důsledku nezajištění nepřetržitého provozu Portálu.

  7.3. V případě podezření ze spáchání trestného činu Provozovatel na to upozorní orgány činné v trestním řízení. Každý uživatel bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn, resp. povinen na základě požadavku orgánu činného v trestním řízení poskytnout jejich osobní údaje pokud vyjde najevo, že kterýkoli uživatel se na Portálu dopustil jednání, pro které bylo zahájeno trestní řízení.

  7.4. Další otázky se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky.

V Nedvědici, dne 3. 10. 2017